Аналіз фінансово-господарської діяльності ВАТ Приморський Кондитер

05.07.2015

Реферат на тему Аналіз фінансово-господарської діяльності ВАТ Приморський Кондитер

Ліквідність балансу визначається як ступінь покриття зобов’язань організації її активами, термін перетворення яких в гроші відповідає терміну погашення зобов’язань. Від ліквідності балансу слід відрізняти ліквідність активів, яка визначається як тимчасова величина, необхідна для перетворення їх в грошові кошти. Чим менше час, який буде потрібно, щоб даний вид активів перетворився в гроші, тим вище їх ліквідність.

Платоспроможність означає наявність у підприємства грошових коштів і їх еквівалентів, достатніх для розрахунків за кредиторською заборгованістю, що вимагає негайного погашення. Таким чином, основними ознаками платоспроможності є: а) наявність в достатньому обсязі коштів на розрахунковому рахунку; б) відсутність простроченої кредиторської заборгованості.

Оцінка платоспроможності здійснюється на основі розрахунку відносних показників ліквідності (коефіцієнт поточної ліквідності, коефіцієнт проміжного покриття і коефіцієнт абсолютної ліквідності).

Коефіцієнт абсолютної ліквідності – відношення вартості абсолютно і найбільш ліквідних активів до величини короткострокових зобов’язань.

а.л. =

Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яка частина короткострокових зобов’язань може бути погашена за рахунок наявної готівки. Його оптимальний рівень 0,2-0,25.

Коефіцієнт проміжного покриття – відношення грошових коштів, короткострокових фінансових вкладень і короткострокової дебіторської заборгованості, платежі по якій очікуються протягом 12 місяців після звітної дати, до суми короткострокових фінансових зобов’язань.

До п. п. =

Даний коефіцієнт показує прогнозовані платіжні можливості в умовах своєчасного проведення розрахунків з дебіторами. Задовольняє зазвичай співвідношення від 0,7 до 1.

Коефіцієнт поточної ліквідності (загального покриття) – показує, чи достатньо у підприємства коштів для погашення короткострокових зобов’язань протягом певного часу.

До т. л. =

Рекомендоване значення від 1 до 2-3.

В окремих випадках потрібно розрахувати коефіцієнт термінової (швидкої) ліквідності. Він розраховується станом на сьогоднішній день як відношення наявної суми грошових коштів (залишки по рахунках 50 і 51) до суми виниклого зобов’язання.

Аналіз фінансового стану підприємства з використанням фінансових коефіцієнтів, є швидким і досить точним.

Найважливішу роль в оцінці фінансових результатів діяльності підприємства відіграє аналіз фінансового стану за даними балансу. Згідно з діючими нормативними документами баланс в цей час складається в оцінці нетто. Підсумок балансу дає орієнтовну оцінку суми коштів, яку можна виручити за майно, наприклад у разі ліквідації підприємства. Поточна «ціна» активів визначається ринковою кон’юнктурою і може відхилятися в будь-яку сторону від облікової, особливо в період інфляції. [9]

У відповідності з Федеральним законом РФ «ПРО бухгалтерському обліку» від 21.11.96 р. № 129-ФЗ і наказом Мінфіну Росії від 22.07. №67н «Про форми бухгалтерської звітності організацій» до складу бухгалтерської звітності включаються:

3/4 Бухгалтерський баланс – форма № 1;

3/4 Звіт про прибутки та збитки – форма № 2;

3/4 Додатки до бухгалтерського балансу і звіту про прибутки та збитки:

· Звіт про зміни капіталу – форма № 3;

· Звіт про рух грошових коштів – форма № 4;

· Додаток до бухгалтерського балансу – форма № 5;

· Звіт про цільове використання отриманих коштів – форма № 6;

· Пояснювальна записка.

3/4 Підсумкова частина аудиторського висновку, виданого за результатами обов’язкового за законодавством Російської Федерації, аудиту бухгалтерської звітності.

Основними елементами бухгалтерської звітності є активи, зобов’язання, власний капітал, доходи, витрати, прибуток і збитки. Три перших елементи характеризують засоби організації і джерела цих засобів на певну дату; решта елементів відображають операції і події господарського життя, які вплинули на фінансове становище організації протягом звітного періоду і обумовили зміни в перших трьох елементах. Всі елементи фінансової звітності, серед яких у всіх країнах, у тому числі і в Росії, основними є баланс ф. № 1 і звіт про прибутки і збитки ф. № 2.

Бухгалтерський баланс має форму двосторонньої таблиці: одна сторона — активи. тобто вимоги і вкладення; друга — пасиви. тобто зобов’язання і капітал.

Актив балансу характеризує майнову масу організації, тобто склад і стан матеріальних цінностей, які знаходяться у безпосередньому володінні організації.

Пасив характеризує склад і стан прав на ці цінності, що виникають у процесі господарської діяльності організації у різних учасників комерційної справи (акціонерів, інвесторів, кредиторів, держави та ін).

В актив балансу включаються статті, в яких об’єднані певні елементи господарського обороту організації за функціональною ознакою. До активу балансу входять два розділу:

1. «Необоротні активи»;

2. «Оборотні активи».

Так, у розділі 1 «Необоротні активи» відображаються нематеріальні активи, основні засоби, незавершене будівництво, дохідні вкладення в матеріальні цінності, фінансові вкладення.

Розділ 2 активу балансу «Оборотні активи» відображає величину матеріальних оборотних коштів: виробничих запасів, незавершеного виробництва, готової продукції і ін наявність у організації вільних грошових коштів, величину дебіторської заборгованості та інших активів.

Пасив балансу починається з розділу «Капітал і резерви», який містить інформацію про статутний, додатковому, резервному капіталі, а також про нерозподіленого прибутку /непокрытом збиток/.

Далі йдуть розділи «Довгострокові зобов’язання» і «Короткострокові зобов’язання», в яких показуються непогашені суми позикових коштів, кредиторська заборгованість, доходи майбутніх періодів і резерви майбутніх витрат і платежів.

Зміст статей активу і пасиву балансу дає можливість використовувати його як внутрішнім, так і зовнішнім користувачам.

згідно з ПБО 4/99 звіт про прибутки та збитки характеризує фінансові результати звітного року і повинен містити такі числові показники:

3/4 Виручка від продажу товарів, продукції, робіт, послуг за вирахуванням ПДВ і акцизів;

3/4 Собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг /крім комерційних і управлінських витрат;

3/4 Валовий прибуток;

3/4 Комерційні витрати;

3/4 Управлінські витрати;

3/4 Прибуток /збиток/ від продажів;

3/4 Відсотки до отримання;

3/4 Відсотки до сплати;

3/4 Доходи від участі в інших організаціях;

3/4 Інші операційні доходи;

3/4 Інші операційні витрати;

3/4 Позареалізаційні доходи;

3/4 Позареалізаційні витрати;

3/4 Прибуток /збиток/ до оподаткування;

3/4 Податок на прибуток та інші аналогічні обов’язкові платежі;

3/4 Прибуток /збиток/ від звичайної діяльності;

3/4 Надзвичайні доходи;

3/4 Надзвичайні витрати;

3/4 Чистий прибуток /нерозподілений прибуток / непокритий збиток/.

Звіт про прибутки і збитках є найважливішим джерелом інформації для аналізу показників рентабельності організації, рентабельності реалізованої продукції, рентабельності виробництва, визначення величини чистого прибутку та інших показників.

Результати фінансового аналізу дозволяють виявити вразливі місця, що потребують особливої уваги, і розробити заходи по їх ліквідації.

3.2 Коротка характеристика ВАТ «Приморський Кондитер»

Відкрите акціонерне товариство «Приморський кондитер» зареєстровано главою Адміністрації Фрунзенського району р. Владивостока Приморського краю 1 червня 1993 р. номер свідоцтва про реєстрацію: 121. У відповідності з Федеральним законом «Про державну реєстрацію юридичних осіб», на підставі поданих відомостей в Єдиний державний реєстр юридичних осіб внесено запис про юридичну особу — відкрите акціонерне товариство «Приморський кондитер», скорочене найменування ВАТ «Примкон», за основним державним реєстраційним номером — 1022502257733. Свідоцтво № 02021018 від 10.09.2002 р. видано Інспекцією Міністерства РФ з податків і зборів по Фрунзенському району р. Владивостока.

Статутний капітал товариства становить 77276 рублів і складається з 77276 штук звичайних іменних акцій номінальною вартістю один рубль кожна, розміщених серед акціонерів згідно з планом приватизації підприємства. Протягом аналізованого періоду Статутний капітал не змінювався. Основним та пріоритетним видом діяльності ВАТ «Приморський кондитер» є виробництво кондитерських виробів, оптова та роздрібна торгівля кондитерськими виробами.

Основними ринками збуту продукції ВАТ «Приморський кондитер» є Приморський край — 94%, Хабаровський край — 5%, Регіони Далекого Сходу — 1%. Конкурентною перевагою випускається фабрикою продукції порівняно з іншими підприємствами є харчова цінність продукту, його високу якість. Продукція фабрики позиціонується у високому ціновому сегменті. Якість продукції підтверджують отримані нагороди та відгуки споживачів.

Основні конкуренти ВАТ «Приморський кондитер» на ринку Приморського краю: «Коркунов» (р. Москва), Ferrero (Німеччина), Рузская кондитерська фабрика (Московська область), ВАТ «АККОНД», КК «ROSHEN», ЗАТ «АВК», Холдинг ТОВ «Об’єднані кондитери», КК «Бабаєвський», ВАТ «Ротфронт» та інші. Всього понад 100 фабрик.

Формування ринку р. Владивостока відбувається за двома основними напрямками:

3/4 а) поставка кондитерської продукції з західних регіонів та реалізація через оптові бази і представництва, а також ексклюзивні команди торгових представників по базі дистриб’ютора;

3/4 місцевий виробник.

У майбутньому «Приморський кондитер» планує забезпечити подальше збільшення обсягів виробництва і зниження собівартості продукції, зростання продуктивності праці, а також постійне оновлення виробничого обладнання, оновлення внутрішньої і зовнішньої упаковки в сучасному стилі, розробку власних брендів.

У 2009 році підприємство провело модернізацію і реконструкцію основних засобів: встановлена німецька лінія для виробництва шоколадних мас; встановлений автомат для пакування шоколадної плитки вагою в 100 і 160 грамів; виготовлена і встановлена ємність для приготування пектинової маси (мармеладний ділянка); встановлено автоматичний дозуючий комплекс для пакування (фасування) цукерок; встановлений кондиціонер в варильному відділенні основного цеху; встановлено прес для склеювання транспортерних стрічок; встановлена темперуючі машина МТ-250 (охолодження цукерок «фружеле»). [6]

3.3 Практична частина фінансового аналізу на прикладі ВАТ «Приморський Кондитер»

Фінансовий аналіз ВАТ «Приморський Кондитер» буде проводитися за даними наступних форм звітності (див. Додаток):

1. Форма № 1 – Бухгалтерський баланс на 31.12.2007, 2008, 2009р.

2. Форма № 2 – Звіт про прибутки та збитки на 31.12. 2007, 2008, 2009р.

3.3.1 Горизонтальний аналіз

За аналізований період 2007-2009 р. можна помітити наступну динаміку зміни показників:

Простежується незначне збільшення постійних активів в 2007 (див. Табл.3.3.1.1) і 2009 р. (див. Табл.3.3.1.3), і значний приріст в 2008 р. (див. Табл.3.3.1.2) на 62%.

Зростання оборотних активів спостерігався на протязі всього аналізованого періоду, динаміка зростання в середньому від 40% до 20%.

Також збільшується і власний капітал протягом всього періоду, динаміка зростання від 20% до 40%.

Збільшення власного капіталу на 40% в 2007 р. призводить до зниження частки позикового капіталу на 10% (відбувається незначне збільшення кредиторської заборгованості (15%) і значне дебіторської (117%)). Але в 2008 р. з-за світової фінансової кризи при зниженні власного капіталу збільшується частка позикового на 96%, частка кредиторської заборгованості збільшується на 153%, а дебіторської – на 31%. До 2009 р. ситуація стабілізується і змінюється приростом власного капіталу і значним зниженням частки позикового капіталу (дебіторська заборгованість збільшується на 40%).

Табл. 3.3.1.1

Найменування позицій

Короткий опис статті: приморський кондитер Тема: Аналіз фінансово-господарської діяльності ВАТ Приморський Кондитер. Тип: Реферат. В роботі є таблиці 1 шт., додатка 4 шт., малюнки 3 шт. Мова: російська. Розмістив (ла): Плюсик. сторінка: 3. Розмір: 115 кб. Категорія: Економіка. Короткий опис: ‘КУРСОВА. Робота.’ Реферат Аналіз фінансово-господарської діяльності ВАТ Приморський Кондитер Економіка

Джерело: Аналіз фінансово-господарської діяльності ВАТ Приморський Кондитер — сторінка 3

Також ви можете прочитати