Положення про Київський міський центр

02.07.2015

роботи з жінками

Положення

про Київський міський

Центр роботи з жінками

І.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Київський міський Центр роботи з жінками (далі — Центр) є організацією, до завдань якої відноситься формування громадського усвідомлення ролі та місця жінки в суспільстві, надання жінкам практичної допомоги шляхом індивідуальної роботи.

1.2. Центр у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, розпорядженнями Київської міської державної адміністрації, іншими нормативними актами та цим Положенням.

1.3. Центр підпорядкований Київській міській державній адміністрації, Координація діяльності Центру здійснюється службою по роботі з жінками та малозахищеними верствами населення Київської міської державної адміністрації (далі — служба).

Структурним підрозділом Центру є притулок для тимчасового перебування жінок, які зазнали насильства в сім’ї. Діяльність притулку здійснюється на підставі положення, затвердженого директором Центру.

1.4. Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, печатку зі своїм найменуванням, кутовий та інші штампи, фірмові бланки та інші реквізити.

1.5. Центр утримується за рахунок коштів, виділених з бюджетних асигнувань, коштів від власної госпрозрахункової діяльності, благодійних внесків общественных фондів, підприємств, установ і організацій всіх форм власності.

1.6. Місце знаходження Центру: м Киів. вул. Мельникова, 20.

II. ПРЕДМЕТ ТА МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Метою діяльності Центру є: залучення жінок до активної громадської діяльності, активізація жіночого руху щодо ліквідації усіх форм і проявів дискримінації жінок шляхом усвідомлення ними своїх прав, реалізації свобод у всіх сферах життєдіяльності суспільства.

2.2. Предметом діяльності Центру є:

— забезпечення підтримки жінок в усіх сферах життя на основі взаємодії Київської міської державної адміністрації та Консорціуму жіночих недержавних організацій Нових незалежних держав – Сполучених Штатів Америки, жіночих общественных формувань міста;

— сприяння жіночим громадським формуванням та жінкам міста у вдосконаленні їхньої діяльності, надання юридичної, психологічної допомоги, систематизація та публікація матеріалів для широкого розповсюдження, організація тематичних форумів, надання інформаційно — технологічної та технічної допомоги, створення умов для жіночих общественных формувань, за яких смороду можуть налагодити зв’язки для обміну інформацією, набутимо досвідом та досягненнями;

— надання першої необхідної юридичної, психологічної та медико-соціальної допомоги жінкам;

— постійне інформування про міжнародні заходи та конференції, можливості отримання гранту, про внутрішні та міжнародні законодавчі акти, зокрема з питань жіночих прав;

— надання тимчасового місця перебування жінкам, що зазнали насильства в сім’ї.

 1. УПРАВЛІННЯ ЦЕНТРОМ

3.1. Центр очолює директор, який призначається і звільнюється з посади головою Київської міської державної адміністрації за поданням керівника служби.

3.2. Заступники директора та головний бухгалтер Центру призначаються на посади та звільнюються з посад директором Центру за погодженням з керівником служби.

3.3. Інші штатні працівники центру призначаються на посади та звільнюються з посад директором Центру.

3.4. Структура і чисельність штатних працівників Центру затверджуються заступником голови Київської міської державної адміністрації.

3.4. Директор діє від імені Центру, представляє його інтереси в усіх установах, організаціях та державних органах, розпоряджається майном в межах наданих повноважень, укладає угоди (договори), видає доручення, відкриває в установах банків поточний та інші рахунки, має право першого підпису на фінансових, банківських та інших документах.

3.5. При Центрі створюється Координаційна рада, до складу якої входити 8 осіб (4 особи призначаються Київською міською державною адміністрацією, 4-Консорціумом жіночих недержавних організацій ННД-США).

3.6. Головування на засіданні Координаційної ради здійснюється по черзі представником міської адміністрації та представником Консорціуму ННЛ-США.

3.7. Координаційна рада вирішує такі питання діяльності Центру:

— планує основні напрямки діяльності:

-здійснює науково-методичне та організаційне забезпечення роботи Центру;

— затверджує творчі програми та здійснює їх координацію:

 • здійснює контроль за використанням коштів, які надійшли від спонсорських внесків та інших (недержавних) джерел фінансування.
 1. МАЙНО ТА КОШТИ ЦЕНТРУ

4.1. Майно та кошти Центру є міською комунальною власністю і закріплюються за Центром на правах оперативного управління.

4.2. Майно Центру складають основні фонди та обігові кошти, а також інші матеріальні цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Центру.

4.3. Джерелами формування майна Центру є майно, закріплене за Центром Київською міською державною адміністрацією, благодійні та спонсорські внески та інші джерела, які не заборонені чинним законодавством.

4.4. Фінансування Центру здійснюється за рахунок бюджетних коштів, благодійних внесків юридичних і фізичних осіб, спонсорських внесків, які надійшли на поточний рахунок, а також отримання грантів.

4.5. Кошти, виділені з бюджету міста Києва, використовуються Центром виключно за цільовим призначенням згідно з затвердженим кошторисом.

4.6. Кошти, отримані Центром за рахунок грантів, використовуються виключно за цільовим призначенням на фінансування програм.

 • ОБЛІК. ЗВІТНІСТЬ І РЕВІЗІЯ ДІЯЛЬНОСТІ

  5.1. Центр веде бухгалтерський і статистичний облік відповідно до чинного законодавства України.

  5.2. Облік майна та коштів Центру здійснюється згідно з чинним законодавством України.

  5.3. Центр подає звітність у встановленому порядку.

  5.4. Перевірка роботи і ревізія фінансово-господарської діяльності Центру здійснюються в порядку, встановленому чинним законодавством і цим Положенням.

 • УМОВИ ЛІКВІДАЦІЇ ( РЕОРГАНІЗАЦІЇ) ЦЕНТРУ
 • 6.1. Ліквідація (реорганізація) Центру здійснюється за розпорядженням Київської міської державної адміністрації або за рішенням суду або арбітражного суду

  6.2. При ліквідації (реорганізації) Центру працівникам, які звільнюються, гарантується дотримання їхніх прав згідно з чинним законодавством України.

  6.3. Ліквідація Центру здійснюється ліквідаційною комісією, яка створюється органом, що прийняв рішення про ліквідацію.

  6.4. Майно, що залишається після бюджетних та інших розрахунків, використовується за рішенням власника.

  6.5. Порядок реорганізації чи ліквідації Центру визначається чинним законодавством України.

  Короткий опис статті: робота київ Положення про Київський міський центр
  роботи з жінками women Ukraine Kirovohrad Kirovograd NGO feminism gender жінка жіночий Україна Кіровоград НГО фемінізм гендер

  Джерело: Положення про Київський міський центр
  роботи з жінками

  Також ви можете прочитати