Посадова інструкція Інженера 1 категорії виробничо-технічного відділу (ВТВ

02.04.2017

Посадова інструкція Інженера 1 категорії виробничо-технічного відділу (ВТВ) | Авторська платформа Pandia.ru

Посадова інструкція Інженера 1 категорії виробничо-технічного відділу (ВТВ)

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ СТВЕРДЖУЮ

(дата) (номер) (посада керівника)

(підпис) (розшифровка підпису)

20.05.2009

(дата)

Інженера 1 категорії виробничо-

технічного відділу (ВТВ)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Посаду інженера 1 категорії ПТО відноситься до посад фахівців .

1.2. Інженер 1 категорії ПТО призначається на посаду і звільняється від посади наказом керівника організації за поданням начальника виробничо-технічного відділу.

1.3. Інженер 1 категорії ПТО підпорядковується безпосередньо начальнику відділу.

1.4. На посаду інженера 1 категорії призначається особа ПМО, яка має вищу

професійна освіта і стаж роботи в галузі будівництва на посаді інженера II категорії не менше трьох років.

1.5. Інженер 1 категорії ПТО у своїй діяльності керується Містобудівною кодексом Російської Федерації, федеральними законами: «Про технічному регулюванні» від 01.01.01 р. «Про охорону навколишнього середовища » від 01.01.01 р. «Про особливо охоронюваних природних територіях» від 01.01.01 р. Трудовим кодексом, іншими нормативними правовими актами. регулюють діяльність у сфері будівництва, нормативними матеріалами по проектуванню. будівництва та експлуатації об’єктів, статутом організації, локальними нормативними правовими актами, нормативними і розпорядчими документами, що видаються керівником організації, справжньої посадовий інструкцією .

1.6 Інженер 1 категорії ПМО повинен знати:

– законодавство та інші нормативно-правові акти, що регулюють діяльність у сфері будівництва, директивні та розпорядчі документи, методичні і нормативні матеріали з питань, віднесених до його відання;

– профіль, спеціалізацію та особливості структури підприємства, перспективи його технічного і економічного розвитку, виробничі потужності та особливості діяльності;

– принципи роботи, технічні характеристики, конструктивні особливості створюваних і використовуваних технічних засобів, матеріалів та їх властивості;

– основні вимоги, що пред’являються до технічної документації, матеріалів, виробів;

– чинні стандарти, технічні умови, положення та інструкції щодо складання й оформлення технічної документації; методи проведення технічних розрахунків і визначення економічної ефективності досліджень та розробок;

– порядок розробки і затвердження планів будівництва, оформлення проектно-кошторисної та іншої технічної документації, ведення обліку та складання звітів про діяльність організації в галузі будівництва;

– технологію, способи, правила і умови ведення будівельних робіт ;

– вимоги організації праці при зведенні будівельних об’єктів;

– порядок укладання і виконання господарських та фінансових договорів;

– основи економіки. організації виробництва, праці і управління;

– порядок приймання робіт, об’єктів і методи контролю їх якості;

– основи трудового законодавства;

– науково-технічні досягнення, передовий вітчизняний і зарубіжний досвід в галузі будівництва;

– правила і норми охорони праці. техніки безпеки. виробничої санітарії і протипожежного захисту;

– етику ділового спілкування;

– ПК на рівні впевненого користувача;

1.6. У період тимчасової відсутності інженера 1 категорії ПТО його обов’язки

виконує особа, призначена наказом керівника організації в установленому порядку, яка набуває права і несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків.

2. ПОСАДОВІ ОБОВ’ЯЗКИ

Інженер 1 категорії ПТО зобов’язаний:

2.1. Проводити техніко-економічний аналіз, комплексно обґрунтовуючи прийняті і реалізовані рішення, вишукувати можливості скорочення циклу виконання робіт (послуг), сприяти в підготовці процесу їх виконання, забезпечення підрозділів підприємства необхідними технічними даними, документами, матеріалами, обладнанням і т. п.

2.2. Розробляти пропозиції і заходи щодо здійснення розроблених проектів і програм.

2.3. Брати участь у роботах з досліджень, розроблення проектів і програм підприємства (підрозділів підприємства), у проведенні заходів, пов’язаних з випробуваннями устаткування і впровадженням його в експлуатацію, а також виконанні робіт із стандартизації технічних засобів, систем, процесів, устаткування і матеріалів, у розгляданні технічної документації та підготуванні необхідних оглядів, відгуків, висновків з питань виконуваної роботи.

2.4. Вивчати і аналізувати інформацію, технічні дані, показники і результати роботи, узагальнювати і систематизувати їх, проводити необхідні розрахунки, використовуючи сучасні засоби обчислювальної техніки та інформаційні технології .

2.5. Здійснювати експертизу технічної документації, нагляд та контроль за станом і експлуатацією обладнання.

2.6. Складати графіки робіт, замовлення, заявки, інструкції, пояснювальні записки. карти, схеми, іншу технічну документацію, а також установлену звітність за затвердженими формами і у визначені терміни.

2.7. Надавати методичну і практичну допомогу під час реалізації проектів та програм, планів і договорів.

2.8. Контролювати дотримання встановлених вимог, діючих норм, правил і стандартів.

2.9. Здійснювати перевірку одержуваної від замовника проектно-кошторисної документації. розрахунок вартості будівельно-монтажних робіт, готувати висновок про якість отриманих документів.

2.10. Здійснювати технічний нагляд за виконанням будівельно-монтажних робіт.

2.11. Брати участь у вирішенні питань про внесення у проекти змін у зв’язку з впровадженням більш прогресивних технологічних процесів, об’ємно-планувальних і конструктивних рішень, що забезпечують зниження вартості і поліпшення техніко-економічних показників об’єктів будівництва і реконструкції.

2.12. Брати участь у розгляді та узгодженні виникають в ході будівництва змін проектних рішень, при необхідності оперативно вирішувати питання по заміні аналогами матеріалів, виробів, конструкцій.

2.13. Брати участь у підготовці і оформленні договорів підряду і субпідряду на будівництво та реконструкцію об’єктів.

2.14. Вивчати причини, що викликають зриви строків і погіршення якості будівельно —

монтажних робіт. брати участь в їх усуненні.

2.15. Здійснювати складання кошторисної документації на додаткові роботи.

2.16. Спільно з представниками субпідрядних організацій узгоджувати з проектною організацією і замовником кошториси, калькуляції вартості матеріалів та додаткових витрат, відомості виконаних робіт, специфікації, акти виконаних робіт, процентовки.

2.17. Складати кошториси витрат щодо витрат, непередбачених одиничними розцінками і нормами накладних витрат. погоджувати їх при необхідності з замовником.

2.18. Готувати матеріали для обговорення з субпідрядними організаціями спірних питань, що виникають в ході будівництва.

2.19. Здійснювати перевірку форми КС-2 у підрядних організацій.

2.20. Здійснювати контроль відповідності вартості виконаних будівельно-монтажних робіт, їх обсягу та якості проектно-кошторисної документації, робочим кресленням, будівельним нормам і правилам, стандартам, технічним умовам.

2.21. Здійснювати технічне приймання закінчених будівельно-монтажних робіт і

об’єктів, оформляти необхідну технічну документацію.

2.22. Брати участь у роботі комісій з приймання будівельних об’єктів і здачі їх в експлуатацію.

2.23. Вести облік закінчених будівельно-монтажних робіт і готувати необхідні дані для складання звітності про виконання планів будівництва.

2.24. Здійснювати організацію роботи з підвищення науково — технічних знань працівників. Сприяти розвитку творчої ініціативи, раціоналізації, винахідництва, упровадженню досягнень вітчизняної і зарубіжної науки. техніки, використання передового досвіду, які забезпечують компанії конкурентні переваги.

2.25. У разі необхідності виїжджати в службові відрядження .

2.26. Підтримувати рівень кваліфікації, необхідний для виконання посадових обов’язків.

2.27. Виконувати інші доручення начальника відділу, керівництва організації з питань, вхідним у його компетенцію.

3. ПРАВА

Інженер 1 категорії ПТО має право:

3.1. Давати доручення керівникам і фахівцям лінійних підрозділів з питань, вхідним у його посадові обов’язки.

3.2. Здійснювати контроль відповідності виконуваних будівельно-монтажних робіт затвердженій проектно-кошторисної документації, виконання планових завдань, доручень, відданих в межах компетенції.

3.3. Запитувати і отримувати матеріали і документи, необхідні для якісного і своєчасного виконання посадових обов’язків.

3.4. Взаємодіяти зі сторонніми організаціями для оперативного вирішення питань, що входять у його компетенцію.

3.5. Призупиняти ведення будівельно-монтажних робіт у разі їх невідповідності встановленим вимогам та технічним нормам.

3.6. Підписувати організаційно-розпорядчі документи з питань, вхідним у його посадові обов’язки.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Інженер ПТО з будівництва несе відповідальність згідно з чинним

законодавством за:

4.1. Невиконання або неналежне виконання покладених на нього обов’язків, невикористання або неправомірне використання посадових прав.

4.2. Недосягнення планових показників, низьку ефективність виробничої діяльності, невідповідність якості проведення будівельно-монтажних робіт встановленим нормам та технічним вимогам.

4.3. Надання керівництву організації недостовірної інформації з питань,

що входять у його компетенцію.

4.4. Невиконання наказів, розпоряджень і доручень керівництва організації.

4.5. Неприйняття заходів по припиненню виявлених порушень правил техніки безпеки. протипожежних та інших правил, що створюють загрозу діяльності організації та її працівникам.

4.6. Дії (бездіяльність), які потягли за собою невиконання договірних зобов’язань компанії-роботодавця

4.7. Неякісну і несвоєчасну підготовку проектної та іншої документації.

4.8. Недотримання нормативних документів, що регулюють сферу його діяльності.

4.9. Заподіяння компанії матеріального збитку.

4.10. Розголошення інформації, складової комерційну таємницю .

4.11. Заподіяння шкоди діловій репутації компанії.

Посадова інструкція розроблена у відповідності з наказом генерального директора від 01.01.01 р. № 15.

Посадова інструкція Інженера 1 категорії виробничо-технічного відділу (ВТВ
____Начальник відділу кадрів ___ Антонова __в. І. Антонова_

(керівник структурного підрозділу) (підпис) (розшифровка підпису)

20.05.2009

Короткий опис статті: інженер пто

Джерело:

Посадова інструкція Інженера 1 категорії виробничо-технічного відділу (ВТВ) | Авторська платформа Pandia.ru

Також ви можете прочитати