Посадова інструкція Шеф-кондитера

31.07.2015

Посадова інструкція Шеф-кондитера

1. Загальні положення

1. Справжня посадова інструкція визначає посадові обов’язки, права і відповідальність шефа-кондитера.

2. На посаду шефа-кондитера призначається особа, що має вищу професійну освіту і стаж роботи за фахом не менше 2 років.

3. Шеф-кондитер повинен знати чинні законодавчі та нормативно-правові документи, що регламентують виробничо-господарську і фінансово-економічну діяльність кондитерського цеху; технологію виготовлення кондитерських і хлібобулочних виробів; основи організації і економіки кондитерського виробництва; нормативно-правову та технологічну документацію з виробництва кондитерських і хлібобулочних виробів; основні характеристики і правила експлуатації використовуваного технологічного устаткування; основи менеджменту та його основні функції (планування, організація, мотивація і контроль); асортимент, класифікацію та споживчі характеристики сировини і кінцевої продукції; основи маркетингу; основи логістики; основи санітарії та гігієни, діючі санітарні правила і гігієнічні нормативи стосовно до професійної діяльності; стан і основні тенденції розвитку ринку кондитерських виробів та сировини; основи бухгалтерського обліку, фінансового менеджменту, оподаткування, ціноутворення; виробничі потужності і кадрові ресурси кондитерського цеху; правила зберігання сировини, напівфабрикатів і кінцевої продукції; порядок укладення і виконання господарських та фінансових договорів; передовий досвід у галузі кондитерського справи; засади управління якістю продукції; трудове законодавство; основи наукової організації праці; порядок розроблення та укладення галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; правила і норми охорони праці; форми звітності та внутрішньої документації, правила оформлення документів та основи діловодства.

4. Шеф-кондитер призначається на посаду і звільняється від посади наказом керівника підприємства у відповідності з чинним законодавством Російської Федерації.

5. Шеф-кондитер безпосередньо підпорядковується керівнику підприємства або його заступнику, або керівнику структурного підрозділу.

2. Посадові обов’язки

Планування, організація і контроль роботи кондитерського цеху в цілому. Планування і організація технологічного процесу з виготовлення кондитерських і хлібобулочних виробів. Підбір і розстановка кадрів кондитерського цеху. Організація праці працівників цеху і їх трудова мотивація. Контроль і аналіз ефективності використання робочого часу. Контроль роботи та аналіз ефективності використання технологічного обладнання. Облік і контроль наявності необхідного запасу продуктів і матеріалів. Координація діяльності кондитерського цеху з іншими структурними підрозділами підприємства. Інструктаж працівників на робочому місці. Контроль дотримання технології приготування кондитерських і хлібобулочних виробів. Облік, аналіз і оптимізація використання фінансових, матеріальних і кадрових ресурсів. Забезпечення санітарно-епідемічної, екологічної та пожежної безпеки. Планування та організація системи охорони праці, контроль дотримання правил техніки безпеки. Контроль якості сировини та готової продукції. Формування наряд-замовлень. Складання технологічних карт на вироби цеху. Розробка нових рецептур. Аналіз ринку сировини для кондитерських цехів. На основі маркетингової інформації встановлення і розвиток ділових відносин з постачальниками. Аналіз ринку кондитерської продукції. Оформлення документів і ведення діловодства щодо діяльності цеху. Контроль поставок сировини і відпуску готової продукції. Контроль термінів і умов реалізації готової продукції. Організація навчання персоналу новим технологіям, рецептурами, прогресивних методів організації роботи. Консультація обслуговуючого персоналу з питань подання кондитерських виробів відвідувачам підприємства громадського харчування або торгівлі.

3. Права

Шеф-кондитер має право:

1. віддавати розпорядження, обов’язкові для виконання підлеглими йому працівниками;

2. брати участь у підборі і розстановці кадрів за своєї діяльності;

3. вносити пропозиції керівництву щодо заохочення та накладання стягнень на працівників підприємства у своїй діяльності;

4. вносити пропозиції з розвитку та вдосконалення діяльності підприємства;

5. запитувати у керівництва, отримувати і користуватися інформаційними матеріалами та нормативно-правовими документами, необхідними для виконання своїх посадових обов’язків;

6. брати участь у нарадах, на яких розглядаються питання, пов’язані з його роботою;

7. проходити в установленому порядку атестацію з правом отримання відповідної кваліфікаційної категорії;

8. підвищувати свою кваліфікацію.

Шеф-кондитер користується усіма трудовими правами відповідно до Трудовим кодексом Російської Федерації.

4. Відповідальність

Шеф-кондитер несе відповідальність за:

1. здійснення покладених на нього посадових обов’язків;

2. організацію своєї роботи, своєчасне і кваліфіковане виконання наказів, розпоряджень і доручень вищого керівництва, нормативно-правових актів щодо своєї діяльності;

3. раціональне і ефективне використання матеріальних, фінансових і кадрових ресурсів;

4. дотримання правил внутрішнього розпорядку, санітарно-протиепідемічного режиму, протипожежної безпеки і техніки безпеки;

5. ведення документації, передбаченої посадовими обов’язками;

6. надання в установленому порядку статистичної та іншої інформації щодо своєї діяльності;

7. дотримання трудової дисципліни та виконання посадових обов’язків підлеглими йому працівниками;

8. готовність до роботи у надзвичайних ситуаціях.

За порушення нормативно-правових актів шеф-кондитер може бути притягнутий у відповідності з чинним законодавством в залежності від тяжкості проступку до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної та кримінальної відповідальності.

Якщо ви хочете розробити посадові інструкції або положення для вашого нового бізнесу, ви можете звернутися до нас, використовуючи контактну інформацію. Пишіть, ми допоможемо!

Короткий опис статті: шеф кондитер

Джерело: Посадова інструкція Шеф-кондитера

Також ви можете прочитати